Alphakerk Amstelland in Kudelstaart is sinds 1 januari 2008 ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) geregistreerd. Door deze registratie zijn giften aan ons aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De ANBI registratie vereist de verstrekking van een aantal basisgegevens, die we op deze pagina verzamelen.

Statutaire naam en ANBI-beschikking
De statutaire naam van ons kerkgenootschap is: Alphakerk Amstelland
Wij hebben een eigen ANBI-beschikking met fiscaal nummer / RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 814012413
Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59563885

Contactgegevens
Postadres
Mozartlaan 63
1431 ZL Aalsmeer
www.alphakerk.nl

Bezoekadres (alleen tijdens zondagochtenddiensten)
Kudelstaartseweg 239
1433 GH Kudelstaart

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving
Ons kerkgenootschap, de gemeente, stelt zich ten doel door het verkondigen van Gods Woord, mensen te brengen tot geloof in Jezus Christus en tot het beleven van gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Wij willen een gemeente zijn die
• Hoop brengt;
• God ervaart; en
• Mensen verbindt.
Onze activiteiten richten zich voornamelijk op deze drie punten. Wij bekostigen deze activiteiten doordat leden en bezoekers van onze gemeente eenmalig of periodiek giften geven. Wij streven ernaar om een sluitende begroting te hebben, waarbij de lasten in principe de baten niet mogen overschrijden. In geval van een begrotingstekort is er een duidelijke onderbouwing van het waarom van het tekort en wordt alsnog getracht het tekort gedurende het begrotingsjaar zoveel als mogelijk te minimaliseren. Een begrotingsoverschot zal in principe geneutraliseerd worden door in de begroting extra te betalen giften op te nemen.

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid
De oudstenraad is belast met het bestuur van de gemeente. Het bestuur bestat ui minimaal drie leden en maximaal dertien leden. Uit de oudstenraad wordt het dagelijks bestuur gevormd, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het avondmaal. Meer informatie over onze activiteiten kunt u vinden op www.alphakerk.nl.

Staat van baten en lasten
De begroting sluit in de regel aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren aangepast aan vooraf bekende ontwikkelingen. Het bestuur stelt jaarlijks de begroting vast. De financiële administratie wordt door de gemeente zelf bijgehouden. Aan de hand van de door ons verstrekte gegevens stelt een externe accountant de jaarcijfers samen.

Jaarcijfers

budget budget actuals actuals actuals
Baten 2019 2018 2018 2017 2016
Ontvangen giften 34.000 34.000 58.364 42.592 40.193
Overige opbrengsten 0 0 0 0 36
Totaal baten 34.000 34.000 58.364 42.592 40.230
Lasten
Beheerkosten1 3.550 5.000 4.706 6.135 7.248
Huisvestingskosten 17.000 17.900 16.265 16.178 17.625
Interne opbouw2 2.150 1.900 2.208 2.173 1.256
Externe opbouw3 1.500 3.400 24.113 10.206 5.973
Pastoraat4 13.800 14.750 16.740 14.047 10.229
Totaal lasten 38.000 42.950 64.032 48.739 42.332
Resultaat (baten -/- lasten) -4.000 -8.950 -5.667 -6.147 -2.102
1 kosten muziek en geluid, kosten administratie en accountant, advieskosten
2 kosten kinder- en tienerwerk, cursussen, gemeenteactiviteiten
3 betaalde giften
4 kosten sprekers, salaris voorganger en kosten evangelisatie